Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Prosedyre


Vanligvis vil to parter i en konflikt forsøke å finne en minnelig ordning på en tvist. Lykkes ikke dette kan det bli nødvendig å bringe tvisten inn for domstolene. Prosess er den del av jussen som omhandler fremgangsmåten ved behandling av rettssaker.

En rettssak starter vanligvis ved at det tas ut en forliksklage for forliksrådet. Forliksrådet skal som navnet tilsier forsøke å forlike saken. Men å oppnå et forlik er ikke alltid enkelt, kanskje heller ikke ønskelig. Da må tvisten bringes videre til tingretten. Er den ene eller begge parter misfornøyd med dommen fra tingretten kan saken ankes videre til lagmannsretten, og i noen tilfelle videre til Høyesterett.

Noen rettssaker starter direkte i tingretten, uten å gå veien om forliksrådet, som for eksempel tvister i arbeidsretten.

En tvist kan også løses gjennom voldgift. Voldgift er en tvisteløsning som skjer ved at partene overlater avgjørelsen til en eller flere personer. Det kreves vanligvis enighet mellom partene for at en tvist skal kunne løses ved voldgift, et unntak fra dette er tvungen voldgift i arbeidstvister.

Advokaten som opptrer i rettssaken kalles prosessfullmektig. Kjennetegn på en god prosessfullmektig er faglig dyktighet, grundighet og inngående kunnskaper om de faktiske forhold omkring tvisten, og ikke minst et ekte engasjement for kundens sak.

En rettssak kan ta tid og koste penger. Utfallet av en rettssak er heller ikke alltid gitt. Det hefter en prosessrisiko med en rettssak, for juss er ikke som matematikk hvor 2 + 2 alltid er 4. En rettssak kan også bidra til å skape mindre gode fremtidige forhold mellom de involverte parter i rettssaken. Alt dette er forhold som kunden må veie opp mot fordelen av å få tvisten endelig avgjort ved en dom.

Firmaet har lang erfaring fra prosess i alle rettsinstanser.