Tlf: 51 85 99 30
 
Arbeidsrett 
Arv og skifte 
Bygg og entreprise 
Erstatningsrett 
Familierett 
Fast eiendom 
Kjøp og salg 
Kontraktsrett 
Megling 
Prosedyre 
Selskapsrett 
Tvangsfullbyrdelse 

Arbeidsrett


Arbeidsretten er rettsreglene om arbeidsforhold i videste forstand. Den omfatter reglene om arbeidsavtaler og tariffavtaler, om inngåelse av ansettelseskontrakter, om løsning av konflikter som utspringer av slike avtaler og om arbeidsformidling, arbeidstilsyn og arbeidervern.


Noen nyttige punkter fra arbeidsretten:


  1. Ansettelsesavtalen

Husk at ansettelsesavtalen skal være skriftlig, og underskrevet av arbeidsgiver og arbeidstaker. Vær oppmerksom på at arbeidsgivers adgang til å tilby midlertidig ansettelse er begrenset.


  1. Oppsigelse

En oppsigelse må aldri fremstå som tilfeldig eller forhastet. Bruk god tid i forkant av oppsigelsen, og husk at oppsigelsen skal være gjennomtenkt og være saklig begrunnet. Vær oppmerksom på at arbeidstaker som utgangspunkt har rett til å stå i stillingen mens tvisten verserer for domstolen, noe som kan ta lang tid og koste dyrt. Skriftlige advarsler forut for oppsigelse betaler seg vanligvis godt i arbeidsrettssaker.


Dersom oppsigelsen skyldes arbeidstakers forhold, gi arbeidstaker anledning til å korrigere sin atferd før oppsigelse iverksettes. Vær skriftlig, og husk at arbeidsgiver normalt har bevisbyrden ved en tvist. Unngå rettssak, søk råd i forkant av oppsigelse.


  1. Avskjed

Avskjed er en meget streng disiplinærreaksjon, reservert for de mest alvorlige mislighold av arbeidslivets regler.


  1. Omstrukturering og nedbemanning

Ha en plan for omstrukturering og nedbemanning. Start med å dokumentere bedriftens behov. Skriftlighet og dokumentasjon er viktig, likeså at tillitsmannsapparatet blir trukket inn i beslutningsprosessen. En gjensidig forståelse mellom arbeidsgiver og arbeidstakers interesseorganisasjon kan være gull verdt for arbeidsgiver.


  1. Permittering

Reglene for permittering finnes i hovedavtalen mellom NHO og LO, pluss i langvarig rettspraksis. Her som ellers er det viktig å observere skriftlighet og formkrav til fremgangsmåte. Formfeil kan lett få uønskete følger for arbeidsgiver.


Vårt firma bistår i alle arbeidsrettslige forhold.