Tlf: 51 85 99 30
 

Priser

En advokats godtgjørelse kalles salær. Det er ofte vanskelig å angi hva salæret vil bli ved begynnelsen av et oppdrag. Av erfaring kan oppdraget vise seg å bli mer komplisert enn først antatt, og et oppdrag kan skifte karakter underveis. Særlig gjelder dette hvor det foreligger en konflikt, og hvor motpartens synspunkter og holdning til saken ikke er kjent når oppdraget starter.

Men er oppdraget begrenset, enkelt å utføre og dermed lite tidkrevende, vil vi allerede før oppdraget påbegynnes kunne angi salærets størrelse. Dette kan for eksempel gjelde ved å sette opp et testament eller lage et enkelt kontraktsforslag.

Ideelt sett burde vi ikke ta oss betalt for timeforbruk, men for den verdiskapning vi tilfører kunden. Men dette er ikke alltid enkelt, dels fordi verdiskapning ikke er alltid lett å måle, som for eksempel ved å utarbeide en kontrakt, og dels fordi advokatforeningens regler forbyr avtaler om å motta salær basert på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat, for eksempel som en prosentandel av en erstatningssum (”No cure, no pay”).

I mangel av en fastprisavtale er grunnlaget for vår salærberegning følgende:

Utgangspunktet er at det vil bli krevd honorar på grunnlag av den tid som medgår. Medgått tid vil ikke være det eneste vurderingsgrunnlaget. Sakens vanskelighetskrav og oppnådd resultat vil kunne spille inn. For bedriftskunder vil normal timepris ligge mellom kr. 1.600 til 2.000.

For privatkunder er timesatsen kr. 1.600 med mindre noe annet avtales særskilt.

I særskilte tvister knyttet blant annet til fast eiendoms rettsforhold eller tvist etter bilskade er privatpersoner dekket av rettshjelpsforsikring under enten hjem-, innbo, villa- eller bilforsikring. Dette er nærmere omtalt i de aktuelle forsikringsvilkår. I slike saker ligger timeprisen på mellom kr. 1.600 og 2.000.

Prisen for å forestå oppgjør ved eiendomssalg ligger fra kr. 10.000 for å skrive en kjøpekontrakt til maksimalt 1,5 % av salgssummen for å forestå hele megleroppgjøret.

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

Kunden belastes alle offentlige omkostninger og gebyrer som måtte påløpe i forbindelse med oppdraget.

Innebærer oppdraget en rettssak for domstolene vil dette innebære ekstra omkostninger. Foruten omkostningene ved selve domstolsbehandlingen, vil en prosess innebære ekstra tid til advokatens saksforberedelse. Taper man en rettssak, er hovedregelen at man i tillegg til egne omkostninger også må betale motpartens omkostninger knyttet til rettssaken.

Offentlige regnskapsforskrifter pålegger advokaten løpende å inntektsføre utført arbeid. I oppdrag av større omfang vil det normalt bli foretatt månedlig fakturering.